Affaldsindsamling 2020

Hej alle naturelskere

Nu nærmer vi os den dato, hvor bestyrelsen havde forestillet sig , at rigtig mange af os skulle fejre forårets komme – bl.a. ved at  gennemføre den årlige indsamling af affald. Det kan desværre ikke lade sig gøre at stable et arrangement sammen, noget vi ellers har skabt en tradition for. Så pølserne må vente, til vi igen må samles , men det betyder ikke, at vi ikke kan samle affaldet op, når vi støder på det i naturen.

Hvis man har lyst kan man henvende sig til Poul Madsen på Tombølgårdsvej 2. Poul ligger inde med en masse opsamlingstænger, som han hjertens gerne vil låne ud til de af jer, der vil samle affald op på jeres mange gåture i vores dejlige natur. Så man behøver ikke at ærge sig over at den officielle indsamlingsdag er blevet skubbet – vi kan stadig gøre en forskel!

Lad os nu se, det kan være, at vi kan finde en ny dato, hvor vi, i fælleskab, kan gennemføre arrangementet. På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan man se, at den årlige fælles indsamlingsdag er flyttet til lørdag den 19. september pga coronakrisen. se: https://www.dn.dk/nyheder/affaldsindsamlingen-udsat-til-efteraret-men-vi-samler-allerede-nu/  her kan man også se, at man allerede nu kan registrere indsamlet affald.

Bestyrelsen vil godt benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god sommer og pas så rigtig godt på jer selv og på hinanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Udsættelse af planlagt generalforsamling

Bestyrelsen har på baggrund af den aktuelle situation valgt at aflyse den planlagte generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afviklet senere.

Bestyrelsen mener at et møde, selv med relativt få deltagere, vil være uansvarligt og i strid med intentionerne i de anbefalinger, som den danske regering har meldt ud.

Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når situationen har ændret sig, og det igen vil være ansvarligt at afvikle arrangementer med flere deltagere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ps.  Pas nu godt på jer selv og hinanden.

Indkaldelse til årets generalforsamling

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 31. marts 2019 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave.

Aftenen starter allerede kl. 19:00 med en orientering fra Sønderborg Forsyning A/S. Sønderborg Forsynings bestyrelsesformand Tom Hartvig Nielsen og direktør Hans Erik Kristoffersen har tilbudt at redegøre for status på planerne for det centrale rensningsanlæg. Samtidig vil de informere om de ændringer, der er vedtaget i forhold til affaldsbeholdere, og som Sønderborg kommune har besluttet skal implementeres i 2020. Så mød op hvis du/I har spørgsmål som I gerne vil have svar på fra nærmeste kilde!

 

Kl. 20:00   Starter generalforsamlingen med følgende     dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2019
 5. Budget 2020
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Ana-Maria Jessen, der ikke modtager genvalg
  2. Kenni Nielsen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Dorthe Nielsen
 9. Eventuelt
  1. Ren dag på Kær Halvø – måske den 26/4 – 2020?
  2. Nabohjælp ved Jinnie
  3. Hvordan bliver bestyrelsen orienteret om tilgang af nye beboere?

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget

Nytårshilsen

Hej til alle beboere herude på Kær halvø

Ja – så er der gået endnu et år og bestyrelsen vil godt ønske alle herude et godt og lykkebringende nytår!

Året, der netop er afsluttet, bragte ikke de store begivenheder med sig. Generelt har det været et stille år uden de store overskrifter – men lidt er der dog sket.

I juni var der præmiere på på Kær Vestermark som koncertsted. Bon Jovi optrådte på en vejrmæssig set særdeles blandet dag. Det meste af dagen stod regnen ned, men da det amerikanske rockband begyndte at spille, klarede det op og blev opholdsvejr. Vi fik set hvad vi kunne forvente os rent trafikalt og det forløb ikke uden en række udfordringer. Vi kan håbe på, at arrangørerne har fået nogle brugbare erfaringer, og har lært noget til evt. kommende arrangementer.

I maj åbnede Jem og fix deres nye afdeling på Ingolf Nielsens vej. Det gav også kødannelser. Det bliver nok ikke den sidste virksomhed, der åbner der. Allerede nu er der reserveret arealer til kommende erhvervsvirksomhedder, og noget tyder på, at området er ved at blive attraktivt at etablerer sig på.

I forhold til planerne om det centrale rensningsanlæg er der ikke sket det store. Der er tilsyneladende problemer med at få godkendt udledningstilladelsen. Vi har henvendt os til kommunens afdeling for Teknik og Miljø og afventer stadig et svar på vores spørgsmål angående udviklingen i projektet.

Vi forventer at afholde generalforsamling sidst i marts. Vi sender indkaldelsen ud i starten af februar.

I forhold til den årlige indsamling af skrald forventer vi, at vi afholder arrangementet samtidig med den af Danmarks Naturfredningsforenings offentliggjorte dato for den nationale indsamling – nemlig den 26. april 2020. Den endelige dato plejer vi at beslutte på generalforsamlingen.

Godt nytår!

El-cykler

Hej til alle beboere herude.

Som det vil være de fleste bekendt, så er landsbylauget indehaver af 2 el-cykler. Det fremgår af vores hjemmeside, at el- cyklerne kan udlånes i en 14 dages periode, såfremt de er ledige. Bestyrelsen har nu fundet det nødvendigt at præcisere reglerne i forbindelse med udlån af vores el-cykler. Behovet for denne præcisering skyldes dels, at det ikke fremgår helt tydeligt, hvad hensigten er med cyklerne, og dels at landsbylauget også har en række udgifter i forbindelse med brugen af cyklerne.

I sin tid blev cyklerne indkøbt med henblik på at demonstrerer de muligheder en el-cykel indebærer. Idéen var affødt af den tids klimatiske tankegang, der bl.a. lå til grund for projekt zero. Hensigten var at ”lokke” flest mulige til at anvende transportmidler, der var mere energirigtige i forhold til den kørsel, der omfatter det, man kunne kalde småture, som f.eks køreturen ned til bageren om søndagen eller lignende ture, som man ligeså godt kunne klare på en cykel eller en el-cykel. Man håbede så, at kunne flytte borgerne væk fra forurenende transportmidler over til transportmidler, der alt andet lige ville spare miljøet for unødig belastning.

Formålet med el-cyklerne er altså at give beboerne mulighed for at afprøve el-cyklerne så beboerne, ved hjælp af egne erfaringer, kan afgøre om el-cykler evt. kan erstatte bil nr. 2 eller om idéen ikke fungerer i den borgers kontekst.

Det har aldrig været tanken at landsbylauget skulle agere cykeludlejningbureau, og det har vi heller ikke økonomi til. Vi har allerede relative mange udgifter til at vedligeholde el-cyklerne, og hvis de anvendes som supplement til enkelte beboeres trafikmidler, så skal vi påregne endnu flere udgifter.  Det finder bestyrelsen ikke er rimeligt over for de øvrige medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Info vedr. koncert 11. juni

Information fra Sønderborg Kommune ang. koncerten med Bon Jovi d. 11. juni 2019.

Til beboere og virksomheder på Kær

Trafikinformation i forbindelse med koncert på Kær Vestermark den 11. juni 2019.

Den 11. juni 2019 er der en stor koncert på Kær Vestermark, hvor der forventes omkring 25.000 gæster. Der vil være meget trafik til området både med biler, busser, cyklende og gående.

For at afvikle trafikken til koncerten og parkeringsområderne etableres der ensretninger og spærringer af veje fra kl. 14. Det har stor betydning for området omkring rute 8 (omfartsvejen) og Kær.

For dig betyder det, at du efter kl. 14 kun kan komme til og fra Kær via Nørremark.

Du kan komme til Kær fra Alssundbroen og fra rundkørslen ved Madeskoven.

Det er imidlertid den samme vej, som koncertgæsterne benytter for at komme til koncerten, så du skal forvente noget ekstra rejsetid.

Vi opfordrer til, at varelevering sker inden middag, så det er muligt for vognmænd at komme tilbage til motorvejen/motortrafikvejen, inden der opsættes spærringer og ensretninger.

Efter kl. 14 kan du ikke køre til motorvejen via Alssundbroen. Da skal du gennem byen via Grundvigs Allé og Kong Chr. X´s bro. Det vil stadig være muligt at køre til rundkørslen ved Madeskov.

Der er vedhæftet kort med trafikinformation:

Har du/I evt. spørgsmål, kontakt da trafikansvarlig
Connie O. Davidsen,
tlf. 27 90 55 89
Connie.davidsen@sonderborg.dk

 

Forårsrengøring på Kær Halvø

På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi også i år vil gennemføre en rengøring af vores smukke halvø – eller i det mindste noget af den.

Rengøringsprojektet er efterhånden blevet noget af en tradition som vi ser frem til. I år falder den sammen med den indsamling, som Danmarks Naturfredningsforening afholder på landsplan, og lige som sidste år vil Henriette og Michael stå for arrangementet. Det er næsten garanti for at arrangementet bliver en stor succes.

Vi starter som vi plejer med at få kaffe/the og rundstykker, så deler vi os op i hold og begiver os ud på en af de ruter, som vi aftaler, at vi vil rengøre – der er næsten frit valg. Efter nogle timer mødes vi igen hos Henriette og Michael, og denne gang er det til grillpølser m.m. og øl/vand – det er altså godt!

Arrangementet er en rigtig god lejlighed, til at mødes med lokale man ikke har set i nogen tid. Vi plejer at have nogle rigtige hyggelige timer sammen,og så er der lejlighed til at få den sidste sladder med fra de områder, hvor man ikke færdes til hverdag. Det er også en god lejlighed til, at de nytilkomne kan lære nogle af de “gamle” at kende – så mød frisk frem den 31. marts. 2019 kl. 10:00 

Adressen er Honninghul 3 og af hensyn til indkøb m.m. må I meget gerne tilmelde jer til enten

Poul; mobil: 22641339 SMS eller mail: pom@outlook.dk

eller

Henriette; mobil: 23938310 SMS eller mail: henriettefroelich@gmail.com

Vi ses!

Bestyrelsens beretning for årets virksomhed

Tilbageblik

2018 vil for de fleste blive husket for det år, hvor Sønderborg Forsyning offentliggjorde planen for placeringen af et nyt stort centralt rensningsanlæg. Det er vel ingen overdrivelse at sige, at rigtig mange blev skræmte af udsigten til at få så stort et anlæg placeret i deres baghave. Bestyrelsen fik arrangeret en præsentation af projektet i forbindelse med sidste års generalforsamling og efterfølgende arrangerede kommunen nogle borgerhøringer, og der blev åbnet op for muligheden for at komme med indsigelser.

En række beboere og bestyrelsen benyttede sig af muligheden for at protestere over for planerne om placeringen af anlægget. De fleste havde ikke fantasi til at forestille sig et anlæg placeret klods op ad Sønderborgs seneste attraktion Kær Vestermark, men vi fik ad vide, fra forskellige sider, at vores frygt var ubegrundet, at placeringen var velbegrundet og i øvrigt ville vise sig at være en gevinst for Sønderborg på flere områder.

Bestyrelsen forsøgte at sætte sig ind i de forskellige udfordringer som den valgte placering vil bibringe området, og rigtig mange timer er gået med at læse beskrivelser af rensningsanlæg placeret rundt om i Danmark. På et tidspunkt fik vi så mulighed for at komme til Mariager og se et tilsvarende anlæg i funktion, og dette tilbud tog vi imod. Det viste sig at være en overraskende god beslutning. Bestyrelsen har beskrevet besøget på vores hjemmeside, og konklusionen er, at vi ikke længere er så bekymrede og slet ikke i samme omfang som tidligere.

Bestyrelsen har også videreformidlet tilbuddet fra Sønderborg Forsyning, angående muligheden for at beboere herude kan besøge nogle pumpestationer, for ved selvsyn at konstatere omfanget af evt. lugt- og støjgener. Vi har kun modtaget enkelte forespørgsler, og på den baggrund har vi valgt ikke at gå videre med sagen.  Hvis det viser sig, at der kommer ønsker om at besøge pumpestationer eller lign., så vil vi se på det igen. SF har oplyst, at de gerne vil arrangere en tur evt. i weekenden, hvis det er behovet.

Vi har i forskellige fora arbejdet på at få kommunen til at blive bedre til at informere om de aktiviteter, kommunens entreprenører iværksætter herude. Det er et langt sej træk, emnet er bl.a. blevet behandlet i Landsbyforum og i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og konklusionen har været helt entydig, de forskellige kommunale udvalg SKAL informere landsbylaugene såfremt de planlægger aktiviteter, der involverer landsbylaugenes områder. Udfordringen er tilsyneladende, at udvalgene enten ikke tager henstillingerne alvorlige eller at de glemmer det. Sidste år forsøgte bestyrelsen forgæves at få terminerne -for både kloakering og den senere asfaltering af Kær bygade – i så god tid at vi kunne advisere beboerne herude. Det lykkedes som bekendt ikke, hvilket er frustrerende både for beboerne, men også for bestyrelsen, der ikke er i stand til at svare på spørgsmål desangående.

I øjeblikket har vi spurgt ind til, hvornår man påtænker at foretage afstribning af Kær Bygade. Udvalgsformanden har bedt sin forvaltningschef Jens-Kristian Mikkelsen om at give svar på det spørgsmål. Vi afventer i spændt forventning, men har intet hørt endnu.

Generelt forsøger vi påvirke kommunen i alle de fora, hvor vi har adgang. Vi nævner vores manglende færdiggørelse af cykelstien og senest har Aase Nyegaard bedt bestyrelsen om en redegørelse for problemstillingen. Den har de så fået i Teknik og Miljø, så mon ikke det snart blæser vores vej?!

Vi har også, bl.a. på foranledning af en henvendelse fra Lotte, bedt om en bredere beplantning langs med erhvervsområdet, også her afventer vi at man træffer en beslutning, men mon ikke der sker noget i forbindelse med en evt. iværksættelse af et rensningsanlæg og/eller i takt med, at erhvervsområdet bliver udbygget.

Udviklingen af Kær Vestermark er et andet punkt som bestyrelsen har brugt mange ressourcer på. Vi har deltaget i flere arbejdsgrupper med det formål at få indflydelse på hvilke aktiviteter området skal tilbyde de besøgende. Det er en noget blandet oplevelse at deltage i sådanne grupper, hvor der er rigtig mange forskellige interessenter tilstede.  Nu har I hørt Bent Albæk, der har fortalt, om de visioner vi arbejder med, og de muligheder der er til stede, og så må vi se om, vi kan gøre så mange som mulige tilfredse med de tilbud, det så bliver til. Bestyrelsen er ikke i tvivl, det bliver et fantastisk område, som vi alle nok skal få stor glæde af.

Efter den sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Kenni som formand, Poul Madsen fortsatte som kasserer, Christian som sekretær, Ana Jessen og Jinnie Friis Evald fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Kenni deltager i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, det der tidligere hed Landdistriktsudvalget og Landsbyforum og Poul fortsætter som suppleant. Christian er stadig formand for LAG’en. Jinnie har ansvaret for at holde kontakten til kommunen i sager om udvikling og vedligeholdelse af stier på halvøen samt ser på muligheden for at opgradere vejskiltene herude. Ana har påtaget sig opgaven som web-koordinator, men indtil hun kommer efter det, får vi stadig hjælp af Bjarne.

Vi har endnu en gang gennemført en rengøringsaktion på halvøen. Igen i 2018 tilbød Henriette og Michael sig som værter og gjorde det som sædvanligt til alles tilfredshed – stor tak til dem. Det var i øvrigt ikke småting vi fik samlet sammen. Det er utroligt at der findes så mange tåber, der uden tanke for miljø og uden hensyn til andre mennesker, fuldstændigt hjernetomt smider affald alle vegne.

Bestyrelsen forsøger også at få indflydelse på de planer, som kommunen har med henblik på at udvikle stisystemerne både i kommunen, men også på Kær halvø. Her har Jinnie deltaget i nogle møder, men det hele ligger lidt stille pt., mest pga. efterdønningerne fra kommunevalget. Ebbe Enøe har dog oplyst at pengene til stisystemet på Kær halvø, som nogle af de eneste, er fundet og afsat til færdiggørelse af stierne.

Mht. Domen på Møllestedgård så er det nu besluttet, at VedvarendeEnergi Sønderborg overtager benyttelsen og vedligeholdelsen af projektet. De har dog udtalt, at skulle der være evt. interesserede, så er de velkomne til at møde frem og deltage i såning og høst.

Igen i 2018 efterlyste vi interesserede til en gruppe, der ville påtage sig opgaven med at sætte en række forårsløg til gavn og glæde for os alle. Der var ikke stor opbakning til denne opgave, men der blev da sat løg nogle enkelte steder, tak for indsatsen Jinnie.

Her, nu og i fremtiden

De største udfordringer for beboerne på Kær Halvø bliver uden tvivl udviklingen og omfanget af det centrale rensningsanlæg. Uanset hvad vi mener om planerne, så nærer bestyrelsen ikke de store forhåbninger til at vores bekymringer kommer til at flytte noget. Men under alle omstændigheder så vil de første spadestik først blive taget engang i 2021. Lige nu afventer vi, at kommunalbestyrelsen godkender projektplanen og der sker formentlig engang i løbet af sommeren 2019. Inden da vil der så blive lejlighed til endnu en høringsfase. Hvis der er nogen som vil bidrage med input til denne fase, så vil det måske være en god idé at besigtige f.eks. et pumpeanlæg eller lign.

Vi vil selvfølgelig forsøge at få indflydelse på udviklingen, så hvis der er nogle med gode idéer, så meld ud.

En anden stor udfordring for beboerne på Kær Halvø er de planer, der skal sættes i værk for udbygningen af lufthavnen.  Planene indebærer f.eks. at det årlige passagertal skal forøges fra de nuværende ca. 70.000 til 300.000 i løbet af de kommende år. Der skal investeres mere ned 300 millioner Kr. i løbet af de næste 8 år og det vil bl.a. betyde ny terminal og længere start- og landingsbaner. Det forventes at arbejdet med den nye terminal skal påbegyndes i løbet af foråret og så må vi se, hvad det giver af ekstra trafik m.m.

Bestyrelsen har nogle gange forsøgt sig med at få opbakning til forskellige aktiviteter, men det virker ikke som om, der er interesse for de tiltag bestyrelsen foreslår.  Vi er fuldt ud klar over, at alle har en travl hverdag, og at det kan være svært at få timerne til at slå til. Det kan også være, at vi skal erkende, at der ikke er behov for de tilbud vi udbyder. Det kunne vi godt tænke os at vide mere om, hvad forventer I af et landsbylaug? Hvad synes I, vi skal tage os af? Hvordan ser I selv, at jeres rolle skal være?

Vi har forsøgt at få skabt interesse for et fastelavnsudvalg og et juletræsudvalg. Vi har tidligere med stor succes afholdt fastelavn herude. Bestyrelsen vil gerne bidrage med midler til indkøb af f.eks. tønde og diverse godter, men vi mener at sådan arrangementer fungerer bedst, hvis de, som benytter det, selv er med til at arrangere det.

Med hensyn til et julearrangement, så forestiller bestyrelsen sig, at det kunne indeholde opsætning og evt. pyntning af et træ, sange, varm kakao og boller m.m. Også her vil bestyrelsen gerne bidrage med noget økonomi. Måske kunne vi i fællesskab finde et træ og fragte det til det sted, hvor vi synes det skal stå. Vi vil dog gerne, at andre, uden for bestyrelsen, giver et nap med. Hvad synes I, er det noget vi skal arbejde videre med?

Vi har heldigvis stadigvæk stor opbakning til den årlige rengøringsdag. Den 31.marts har vi som traditionen byder, fristes man næsten til at sige, fået tilsagn fra Henriette og Michael. De er igen i år indstillet på at lægge matrikel til arrangementet, der kort går ud på at mødes, og under hyggelige former indsamle noget af det skrald som ubegavede tosser smider alle vegne. Arrangementet er en rigtig god måde at stifte bekendtskab med beboerne herude. Vi starter med at drikke en kop kaffe og spise et rundstykke, så har vi nogle hyggelige timer sammen mens vi samler skrald, og endelig slutter vi af med en pølse og en vand/øl. Så hold jer ikke tilbage, men mød frisk frem – det plejer at være rigtig hyggeligt!

Vi skal senere drøfte vores fælles udviklingsplan. Planen skal revideres jævnligt i takt med den påvirkning vi udsættes for pga. udviklingen i vores nærområde og i den omkringliggende verden. I den forbindelse vil vi da gerne høre, hvad I synes, at planen skal indeholde ud over det, den allerede har med. Hvis I f.eks. mener at vores område skal have forskellige attraktioner eller faciliteter, som vi ikke allerede har, så skal vi drøfte det og evt. få det med i planen. Er der tale om større ting kan det evt. blive aktuelt at søge om midler fra de mange pengetanke som bl.a. administreres af kommune og stat.

Senest har bestyrelsen deltaget i et møde angående en mere eller mindre formel velkomst til de nye beboere, der vælger at forsøge sig med at bo herude på Kær Halvø. Udfordringen er lidt, at vi ikke altid har kendskab til, hvornår det sker. Vi kan ikke få meddelelse fra kommunen, det er ikke lovligt, men måske I har en løsning?

Det var ordene, bestyrelsen håber, at årets beretning giver anledning til nogle bemærkninger.

Indkaldelse til Generalforsamling

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave.

Aftenen starter allerede kl. 19:00 med en orientering vedrørende udviklingen på Kær Vestermark, både den, der går for sig lige nu, men også den, der forventes at skulle foregå i fremtiden. Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur, kommer og fortæller om de spændende tiltag, vi alle vil få stor glæde af fremover. Bent har lovet at svare på evt. spørgsmål, så mød frem og få svar, hvis du ønsker klarhed over planerne for vores smukke rekreative område.

 

Kl. 20:00 Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2018
 5. Budget 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Jinnie Friis Evald
  2. Christian Korsholm Jeppesen
  3. Poul Madsen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Henriette Frölich

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor er villige til genvalg

 1. Eventuelt

1. Ren dag på Kær Halvø den 31. marts 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen